חיזוק מערך החוץ של ישראל

שם הכותב נובמבר 2018

מצבו של מערך החוץ הישראלי טעון שיפור, ובשנים האחרונות הדבר הפך בולט עוד יותר. בין הסיבות לכך ניתן למנות את העובדה שמדיניות-החוץ הישראלית אינה מתנהלת לפי עקרונות מנחים ברורים, שלישראל אין כיום שר חוץ במשרה מלאה, ושתחומים מדיניים מרכזיים מועברים מידי משרד החוץ לגורמים ממשלתיים אחרים. מצב זה גורם נזק מדיני וביטחוני, ומשפיע לרעה על מצבה של ישראל בעולם. ההכרה בכך מחלחלת גם לציבור. סקרי דעת הקהל השנתיים שמקיים מכון מיתווים מראים באופן עקבי שהציבור מעניק ציונים נמוכים למעמד ישראל בעולם, לתפקוד הממשלה בתחום מדיניות-החוץ, וליכולתו של משרד החוץ למלא את ייעודו, ושהציבור חושב שהחלשת משרד החוץ פוגעת בביטחון הלאומי של ישראל. לאור זאת, פעל מכון מיתווים למפות את הבעיות המרכזיות מהן סובל מערך החוץ של ישראל, ולהציע להן פתרונות. בשנים 16-2015 ערך המכון סדרה של פעולות שנועדו לסייע במיפוי הבעיות – כינוס במשרד החוץ, בשיתוף האגודה הישראלית לדיפלומטיה, שעסק בשאלה כיצד להעצים את הדיפלומטיה הישראלית; כינוס בכנסת, בשיתוף עם השדולה לחיזוק מערך החוץ בראשות ח"כ נחמן שי )המחנה הציוני(, תחת הכותרת "משרד החוץ, משרד נחוץ?", ומחקר שערך במכון מיתווים יונתן זלוטוגורסקי, שבמסגרתו רואיינו כשלושים אנשי מערך החוץ בעבר ובהווה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון